Jaarverslag 2011

 
Print

> Lochem

 

Een inwoner van Lochem leverde in 2011 528 kilo afval in. Daarvan bestond 261 kilo uit restafval (inclusief grof vuil) en 267 kilo uit gescheiden inzameling. Dat levert een verdeling op van 49 procent restafval en 51 procent gescheiden inzameling.

Beleidsontwikkeling

De gemeenteraad van Lochem gaf het college van B en W in het najaar van 2011 opdracht om een meer gedifferentieerde tariefstructuur uit te werken voor de gemeente Lochem. In het voorjaar van 2012 is groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een systeem van variabele naast vaste tarieven.

Hoeveelheid afval

De totale hoeveelheid afval was in 2011 iets groter dan in 2010, namelijk 2 procent. De toename is vooral toe te schrijven aan de hoeveelheid restafval, hoewel ook de gescheiden ingezamelde afvalstromen iets toenamen. De afgelopen tien jaar lag het totale afvalaanbod van een inwoner uit Lochem gemiddeld op 545 kilo. 

Lochem in 2011. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner afgezet tegen het landelijk gemiddelde (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Gescheiden afval

Met een scheidingspercentage van 51 procent is de landelijke doelstelling van 65 procent voor Lochem ver weg. De afvalscheiding was de afgelopen jaren stabiel maar laag. In Lochem levert men relatief veel ongescheiden restafval aan en brengt men relatief weinig afval gescheiden weg. Het nieuwe afvalbeleid zal daar naar verwachting verandering in brengen.

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat de inwoners van Lochem gescheiden aanleveren. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.


 

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grof vuil nam in 2011 met 3 procent toe tot 261 kilo. Voor het beleidsdoel van 170 kilo in 2014 en 120 kilo restafval in 2020 is een grote ommezwaai in het gedrag nodig. De invoering van diftar moet daaraan bijdragen. Het restafval exclusief grof vuil (249 kilo) bestaat nog voor ruim 87 procent uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou zijn. Daardoor kan de huidige hoeveelheid restafval de komende jaren verminderen. 

249 kilo restafval per inwoner. Gemiddelde samenstelling van het restafval van een inwoner van Lochem in 2011.
 

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon