Jaarverslag 2011

 
Print

> Personeel

Flexibel en efficiënt

We zoeken met ons personeelsbeleid naar een uitgebalanceerde verhouding tussen flexibiliteit en ons vaste personeel. In 2011 hebben we het inroosteren van diensten breder ingevoerd en de inzameling deels uitbesteed en verder geoptimaliseerd. De flexibele schil van Circulus en Berkel Milieu samen liep in 2011 op tot 32,3 procent. Dat is ruim 12 procent meer dan onze doelstelling van 20 procent. De toename is het gevolg van de aanstaande veranderingen in het beleid van gemeenten, waaronder de invoering van diftar.

Samenstelling van het personeelsbestand 

Kalenderjaar 2008 2009 2010 2011
Gemiddeld aantal medewerkers 152 167 166 169
Gemiddeld aantal fte’s 142 158 160 162
Gemiddelde leeftijd  43 43 43 44
Aantal deeltijders 20 23 24 24
Aantal vrouwen 14 17 18 19
Instroom 20 20 13 4
Uitstroom 7 5 14 1

Verzuim

Het ziekteverzuim nam in 2011 met 2,34 procent toe tot 6 procent. Deze stijging is uitsluitend het gevolg van de toename van het, weinig beïnvloedbare, langdurig verzuim. Het beïnvloedbare korte en middellange ziekteverzuim zijn iets gedaald. Daardoor nam het totaal aantal ziektemeldingen af, terwijl het aantal verzuimdagen steeg. Voor 2012 hebben we de ambitie om het korte verzuim verder terug te dringen, omdat dat het meest beïnvloedbaar is. Extra aandacht ging in 2011 naar de snelle re-integratie in het eigen, of eventueel (tijdelijk) ander werk. 

Ziekteverzuim (in procenten). Klik op de grafiek voor een vergroting.
 

Vitaliteit

Vitaliteitsmanagement is een onderwerp waar we langjarig het accent op leggen. Ons personeel wordt ouder en door bewegen te stimuleren willen we de gezondheid van onze mensen bevorderen. Om dat vorm te geven, hebben wij een bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement gevraagd om mee te denken. Nu al kunnen medewerkers een beroep doen op een sportvergoeding en zijn er gezonde maaltijden te koop in de kantine.

Ongevallen

Het aantal ongevallen was in 2011 net zo groot als in 2010, namelijk twee. Door betere instructie aan zowel nieuwkomers en chauffeurs als leidinggevenden, meer aandacht voor veiligheid in werkoverleggen en door verbeterpunten snel op te lossen of op te nemen in de Risico-inventarisatie en evaluaties (RI&E), proberen we het aantal ongevallen nog verder terug te brengen. In 2011 hebben we de RI&E geüpdatet, waarbij we extra aandacht hebben besteed aan de toepasbaarheid op de werkvloer. Voorbeelden van onderwerpen zijn de emissie van onze voertuigen, omgang met gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, gft-micro-agentia en stofoverlast. In 2011 heeft de VGW-werkgroep van Circulus en Berkel Milieu met een actieve inzet daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Het aantal gemelde bijna-ongevallen is sterk toegenomen, nadat we daarop nadrukkelijk zjin gaan sturen. Hoewel dat vreemd lijkt, zijn we zeer tevreden over de stijging. Bijna-ongevallen geven inzicht in wat er in de praktijk gebeurt en zijn een uitstekend middel om ons veiligheidsbeleid nog effectiever vorm te geven. De toename van het aantal meldingen betekent daarom niet zozeer dat er meer bijna-incidenten zijn, maar wel dat we ze beter in kaart brengen.

Het aantal ongevallen en de meldingen van bijna-ongevallen

  2009 2010 2011
Ongevallen 12 2 2
Bijna-ongevallen 8 21 34

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek

Het afgelopen jaar is er bij Circulus een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Daaruit blijkt duidelijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan en dat zij het naar hun zin hebben binnen het bedrijf. Wel zijn er wensen en aandachtspunten uit het onderzoek naar voren gekomen. Daar gaan we het komende jaar voortvarend mee aan de slag in het plan van aanpak voor verbeterpunten. 

Het rapportcijfer over 2011 is een 7+, dezelfde score als bij het vorige MTO in 2007. De opkomst bedroeg 81 procent, tegen 81,5 procent in 2007. Het merendeel van de medewerkers vindt dat de verbeterpunten, die bij het vorige MTO naar voren kwamen, zijn gerealiseerd. De belangrijke conclusie is dat mensen met plezier naar hun werk gaan, hun werk zinvol vinden en gemotiveerd zijn. Informatievoorziening over beleid is een duidelijk verbeterpunt.

Opleidingen

Met ons beleid hebben we ons in 2011, naast de reguliere opleidingen en de opleidingen voor het uitvoerende personeel, gericht op het middenkader. Doel is om de leidinggevenden binnen ons bedrijf meer te betrekken bij het bepalen en opvolgen van onze strategie. Deze opleiding werd gevolgd door negen mensen van Circulus en Berkel Milieu die opereren op het snijvlak van management en uitvoering. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling is communicatie; zowel onderling als met de werkvloer. De training heeft als doel meer eenheid en draagvlak te brengen in alle linies van de bedrijven.

Cao

Circulus volgt de cao Afval en Milieu Services. In 2010 is een nieuwe cao afgesloten die onder meer een loonsverhoging van 0,7 procent en een vijfjaarlijkse vrije dag op 5 mei omvat. De onderhandelingen over een nieuwe cao verliepen moeizaam en zijn medio 2012 nog niet afgerond. 

Resultaatafhankelijke uitkering

Ieder jaar stellen we collectieve ondernemingsdoelen vast voor het bepalen van de resultaatafhankelijke uitkering. In 2011 waren dat de opkomst bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), betere melding van het aantal bijna-ongelukken en duurzaamheidsdoelen. Deze doelstellingen zijn niet allemaal gehaald. In de cao is bepaald dat 2 procent van de uitkering als minimum is gegarandeerd, dat bedrag is in december 2011 uitgekeerd. 

Doelstellingen voor de resultaatafhankelijke uitkering 

Doelstelling 2011 Gerealiseerd
Opkomst MTO minimaal 85 procent Nee (81 procent)
Toename meldingen bijna-ongelukken 50 procent, oftewel 27 meldingen Ja (33 meldingen)
Vermindering verbruik gas, water, brandstof of elektriciteit 2,5 procent Ja

Medezeggenschap

Circulus heeft een ondernemingsraad (OR) die bestaat uit zeven leden. In 2011 zijn er verkiezingen geweest, waarna de nieuwe OR in december is geïnstalleerd. De raad werkt nauw samen met de personeelsvertegenwoordiging van Berkel Milieu (PvT). Die samenwerking wordt steeds verder geïntensiveerd met het oog op een mogelijke toekomstige fusie van beide bedrijven. Belangrijke onderwerpen die dit jaar aan bod zijn gekomen binnen de OR zijn de adviesaanvraag over de overname van Cambio, de instemmingsverzoeken voor de resultaatafhankelijke uitkering, het eigenrisicodragerschap voor de WGA-verzekering, schades, plannen voor flexibelere arbeidstijden en het volgen van de effecten die het inroosteren van de veegdienst heeft.

Automatisering

Door een toenemende vraag naar informatie neemt het gebruik van ICT-oplossingen in de dagelijkse praktijk toe. Vooral voor vergroting van de efficiëntie is inzichtelijkheid van data en informatie essentieel. Daarnaast vraagt de toenemende complexiteit van de dienstverlening om steeds innovatievere ICT-oplossingen Dit jaar zijn de licenties van Circulus en Berkel Milieu voor Aris samengevoegd. Door de harmonisatie van de bedrijven, is het mogelijk de operationele processen nu vanuit één licentie te ondersteunen.
 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon