Jaarverslag 2011

 
Print

> Financieel

Betrouwbare partner

Circulus blijft werken aan een zo laag mogelijke en stabiele kostprijs voor zijn diensten. De structuur voor kostenbeheersing kreeg in 2011 verder vorm door intensivering van de kwartaalbesprekingen, waar nu ook de evaluatie van de afdelingsjaarplannen en -begrotingen op de agenda staan. Niet alleen krijgt de directie daardoor een beter inzicht in de budgetten en realisatie van de prestaties uit het jaarplan, ze is ook consequenter geïnformeerd over de praktische invulling van het beleid.

Resultaat door efficiëntie

Circulus heeft 2011 afgesloten met een hoger resultaat dan in 2010. De toename ligt vooral in een verbeterde efficiëntie van de activiteiten die vallen onder de publieke taak. Van dat resultaat wordt 80 procent uitgekeerd in de vorm van dividend, de overige 20 procent wordt toegevoegd aan het eigen vermogen als ondersteuning van de solvabiliteit. 

De dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten, met afrekening op basis van een kostprijsmodel, werkt voor alle partijen naar tevredenheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op basis van onafhankelijke indices. In november heeft een herijking van de tarieven plaatsgevonden. We zijn er trots op dat daaruit nog eens duidelijk is geworden dat de kosten de afgelopen drie jaar behoorlijk zijn gereduceerd. De gemeenten zien dat in de vorm van een tariefverlaging tegemoet. Op deze manier leveren we een bijdrage aan goede dienstverlening in tijden van versoberde overheidsuitgaven.

Het resultaat van Circulus en de doorgevoerde tariefsverlaging aan klantgemeenten in de afgelopen vier jaar. De tariefsverlaging is relatief ten opzichte van het vorige jaar en is gerealiseerd door verdere kostenreductie. Klik op de grafiek voor een vergroting.

 

Afzet herbruikbare stromen

De verdere reductie van het huishoudelijk afval gaat gestaag door en de herbruikbare stromen krijgen door hun economische waarde steeds meer aandacht. Ook in 2011 is de opbrengst uit reststromen weer gestegen. Het herstel van de prijzen voor bijvoorbeeld papier en metaal lijkt zich daarmee definitief door te zetten. Daardoor kunnen wij lagere verwerkingskosten doorrekenen aan de gemeenten.

Dienstverlening aan derden

Circulus verleent niet alleen diensten aan de aandeelhoudende gemeenten, maar ook aan bedrijven. Deze activiteiten zijn ondergebracht in CiRec BV, dat een voortzetting is van BV Berkel Milieubedrijven. CiRec levert een stabiele bijdrage aan de winst van de holding. In 2011 lagen de omzet en dienstverlening op het niveau van 2010. De stabilisatie en het lichte herstel van na de economische crisis in 2009, wordt daarmee voortgezet.

  2011 2010 2009
Omlooptijd debiteuren 14,6 15,5 16,4
Omlooptijd crediteur 40,0 34,1 38,9

Gazellen Award

Net als in 2010 heeft Circulus in 2011 een Gazellen Award gekregen van het Financieele Dagblad, omdat het tot de twaalf snelst groeiende middelgrote bedrijven in de provincie Gelderland behoort. Circulus kwam daarvoor in aanmerking, omdat het de afgelopen drie jaar een omzetgroei van meer dan 20 procent heeft geboekt en daarbij een positief bedrijfsresultaat kon overleggen.

Balans en winst- en verliesrekening 2011

Ten opzichte van het voorgaande jaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan en zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd. De jaarrekening van Circulus B.V. en die van CiRec B.V. zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Circulus B.V. is 100% aandeelhouder van CiRec B.V. De volledige jaarrekening 2011 is in te zien op het kantoor van Circulus B.V. te Apeldoorn.

Geconsolideerde balans per 31 december 2011  
(in euro vóór voorgestelde resultaatbestemming)    
    31-12-2011 31-12-2010
ACTIVA (in euro)    
       
Vaste Activa    
       
Materiële vaste activa    
  Bedrijfsgebouwen en terreinen  1.900.113  2.082.324
  Machines en installaties  5.093.539   5.403.193
  Overige vaste activa  2.709.147  2.303.190
     9.702.799   9.788.707
       
Vlottende activa    
       
Voorraden  590.663  384.292
       
Vorderingen    
  Handelsdebiteuren  1.091.232  1.116.397
  Gemeenten    
  Overige vorderingen en overlopende activa  612.144  717.088
     1.703.376  1.833.485
       
Liquide Middelen  6.750.816  7.880.793
       
Totaal    18.747.654   19.887.277

 

    31-12-2011 31-12-2010
PASSIVA (in euro)    
       
 Groepsvermogen   4.559.139   3.578.370
       
 Voorzieningen    
   Voorziening deelnemingen   220.702   260.242
   Overige voorzieningen   1.765.255   1.406.397
      1.985.957   1.666.639
       
 Langlopende schulden    
   Achtergestelde lening   220.000   220.000
   Lening participanten   5.499.571   5.499.571
      5.719.571   5.719.571
       
 Kortlopende schulden    
   Handelscrediteuren  2.633.792   2.870.546
   Gemeenten   1.067.827   3.316.592
   Belastingen en premies sociale verzekeringen   499.043   611.085
   Overige schulden en overlopende passiva   2.282.325   2.124.474
      6.482.987   8.922.697
       
 Totaal   18.747.654 19.887.277
       

 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING    
(in euro)    
 

2011

2010

Netto-omzet   27.531.355   26.577.993
     
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten   6.161.990   6.206.053
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen   10.161.913   9.724.387
Afschrijving   2.029.251   2.037.834
Overige bedrijfskosten   6.823.278   6.949.980
Som der bedrijfslasten   25.176.432   24.918.254
     
Bedrijfsresultaat   2.354.923   1.659.739
     
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   72.925   21.435
Rentelasten en soortgelijke kosten   286.029   207.038
Saldo der financiële baten en lasten   -213.104   -185.603
     
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   2.141.819   1.474.136
     
Nettoresultaat   2.141.819   1.474.136

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon