Jaarverslag 2011

 
Print

> Personeel

 Flexibel en efficiënt

We zoeken met ons personeelsbeleid naar een uitgebalanceerde verhouding tussen flexibiliteit en ons vaste personeel. In 2011 hebben we het inroosteren van diensten breder ingevoerd en de eigen inzameling verder geoptimaliseerd. De flexibele schil van Circulus en Berkel Milieu samen is in 2011 vergroot tot 32,3 procent. Dat is ruim 12 procent meer dan onze doelstelling van 20 procent. De toename is onder andere het gevolg van de aanstaande veranderingen in het beleid bij gemeenten, zoals de invoering van diftar.

Samenstelling van het personeelsbestand

Ultimo kalenderjaar 2008 2009 2010 2011
Aantal medewerkers 34 37 36* 36*
Aantal fte's 31,9 33,1 33,2* 32,6*
Gem. leeftijd  45,8 46,1 47 46,6
Aantal deeltijders 9 9 8 9
Aantal vrouwen 8 10 9 10
Instroom 1 5 2 3
Uitstroom 3 2 4 1

* Jaargemiddelden

Verzuim

Het ziekteverzuim is in 2011 met 0,85 procent gedaald. Vooral het langdurig verzuim is teruggebracht, terwijl het korte en middellange verzuim licht omhoog ging. Voor 2012 hebben we de ambitie om het korte verzuim terug te dringen, omdat dat het meest beïnvloedbaar is. Extra aandacht is in 2011 gegaan naar de snelle re-integratie in het eigen, of eventueel (tijdelijk) ander werk.

Ziekteverzuim in procenten. Klik op de grafiek voor een vergroting.

Vitaliteit

Vitaliteitsmanagement is een onderwerp waar we langjarig het accent op leggen. Ons personeel wordt ouder, en door bewegen te stimuleren willen we de gezondheid van onze mensen bevorderen. Om dat vorm te geven, hebben we een bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement gevraagd om mee te denken. Nu al kunnen medewerkers een beroep doen op een sportvergoeding.

Ongevallen

Het aantal ongevallen is in 2011 gedaald ten opzichte van 2010 en 2009. Door betere instructie aan zowel nieuwkomers en chauffeurs als leidinggevenden, meer aandacht voor veiligheid in werkoverleggen en door verbeterpunten snel op te lossen of op te nemen in de Risico-inventarisatie en evaluaties (RI&E), proberen we het aantal ongevallen nog verder terug te brengen. In 2011 is de RI&E geüpdatet, waarbij we extra aandacht hebben besteed aan de toepasbaarheid op de werkvloer. Voorbeelden van onderwerpen zijn de emissie van onze voertuigen, omgang met gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, gft-micro-agentia en stofoverlast. In 2011 speelde de VGW-werkgroep van Circulus en Berkel Milieu met een actieve inzet daarbij een belangrijke rol.

Het aantal gemelde bijna-ongevallen is sterk toegenomen, nadat we daarop nadrukkelijk zjin gaan sturen. Hoewel dat vreemd lijkt, zijn we zeer tevreden over de stijging. Bijna-ongevallen geven inzicht in wat er in de praktijk gebeurt en zijn een uitstekend middel om ons veiligheidsbeleid nog effectiever vorm te geven. De toename van het aantal meldingen betekent daarom niet zozeer dat er meer bijna-incidenten zijn, maar wel dat we ze beter in kaart brengen.

Het aantal ongevallen en de meldingen van bijna-ongevallen

  2009 2010 2011
Ongevallen 2 2 1
Bijna-ongevallen 0 3 6

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek

Het afgelopen jaar is er bij Berkel Milieu een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Dit was na 2006 het tweede MTO. Het rapportcijfer over 2011 is een 7, in 2006 was dat een 7+. De opkomst was 79 procent, tegen 60 procent in 2006. Uit het onderzoek komt naar voren dat het werkplezier en de fysieke arbeidsomstandigheden belangrijke aandachtspunten voor de toekomst zijn. Corrigerend leiderschap en toegankelijkheid van bedrijfsinstanties scoren hoger dan bij het vorige onderzoek.

Opleidingen

Met ons beleid hebben we ons in 2011, naast de reguliere opleidingen en de opleidingen voor het uitvoerende personeel, gericht op het middenkader. Doel is om de leidinggevenden binnen ons bedrijf meer te betrekken bij het bepalen en opvolgen van onze strategie. Deze opleiding werd gevolgd door negen mensen van Circulus en Berkel Milieu die opereren op het snijvlak van management en uitvoering. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling is communicatie; zowel onderling als met de werkvloer. De training heeft als doel meer eenheid en draagvlak te brengen in alle linies van de bedrijven.

Cao

Berkel Milieu volgt de cao Afval en Milieu Services. In 2010 is een nieuwe cao afgesloten die onder meer een loonsverhoging van 0,7 procent en een vijfjaarlijkse vrije dag op 5 mei omvat. De onderhandelingen over een nieuwe cao verliepen moeizaam en zijn medio 2012 nog niet afgerond.

Resultaatafhankelijke uitkering

Ieder jaar stellen we collectieve ondernemingsdoelen vast voor het bepalen van de resultaatafhankelijke uitkering. In 2011 waren dat de opkomst bij het medewerkers-tevredenheidsonderzoek, het behalen van het ISO 9001-certificaat en doelen voor het ziekteverzuim. Deze doelstellingen zijn niet allemaal gehaald. In de cao is bepaald dat een uitkering van 2 procent als minimum is gegarandeerd. Dat bedrag is in december 2011 uitgekeerd.

Doelstellingen voor de resultaatafhankelijke uitkering

Doelstelling 2011 Gerealiseerd
Opkomst MTO minimaal 85 procent Nee (81 procent)
Toename meldingen bijna-ongelukken 50 procent, oftewel 27 meldingen Ja (33 meldingen)
Vermindering verbruik gas, water, brandstof of elektriciteit 2,5 procent Ja
 

Medezeggenschap
 

Berkel Milieu heeft een personeelsvertegenwoordiging (PvT) die direct en op ad-hocbasis in overleg treedt met de directie. De PvT werkt nauw samen met de ondernemingsraad van Circulus. Die samenwerking wordt steeds verder geïntensiveerd, met het oog op een mogelijke toekomstige fusie van Circulus en Berkel Milieu. Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn de doelen voor de resultaatafhankelijke uitkering, het eigenrisicodragerschap voor de WGA en het nieuwe werken. Ook de bouw van de nieuwe locatie in Zutphen, schades en het ziekteverzuim zijn besproken met de PvT. 

Automatisering

Door een toenemende vraag naar informatie neemt het gebruik van ICT-oplossingen in de dagelijkse praktijk toe. Vooral voor vergroting van de efficiëntie is inzichtelijkheid van data en informatie essentieel. Daarnaast vraagt de toenemende complexiteit van de dienstverlening om steeds innovatievere ICT-oplossingen. Dit jaar zijn de licenties van Circulus en Berkel Milieu voor Aris samengevoegd. Door de harmonisatie van de bedrijven, is het mogelijk de operationele processen nu vanuit één licentie te ondersteunen. 

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon