Jaarverslag 2011

 
Print

> Financieel

Betrouwbare partner

Berkel Milieu blijft werken aan een zo laag mogelijke en stabiele kostprijs voor zijn diensten. In 2011 is het bedrijf ISO 9001-gecertificeerd. De structuur voor kostenbeheersing kreeg in 2011 verder vorm door intensivering van de kwartaalbesprekingen, waar nu ook evaluatie van de afdelingsjaarplannen en -begrotingen op de agenda staan. Niet alleen krijgt de directie daardoor een beter inzicht in de budgetten en realisatie van de prestaties uit het jaarplan, ze is ook consequenter geïnformeerd over de praktische invulling van het beleid.

Verdere tariefsverlaging

Het jaar 2011 is afgesloten met een iets lager resultaat dan in 2010. Gemiddeld genomen heeft Berkel Milieu de tarieven per aansluiting weer iets kunnen verlagen. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd. 
Het resultaat van Berkel Milieu en de doorgevoerde tariefsverlaging aan klantgemeenten in de afgelopen vier jaar. De tariefsverlaging is relatief ten opzichte van het vorige jaar en is gerealiseerd door verdere kostenreductie.

Het resultaat van Berkel Milieu en de doorgevoerde tariefsverlaging aan klantgemeenten in de afgelopen vier jaar. De tariefsverlaging is relatief ten opzichte van het vorige jaar en is gerealiseerd door verdere kostenreductie. Klik op de grafiek voor een vergroting.

Afzet herbruikbare stromen

De verdere reductie van het huishoudelijk afval gaat gestaag door en de herbruikbare stromen krijgen door hun economische waarde steeds meer aandacht. Ook in 2011 is de opbrengst uit reststromen weer gestegen. Het herstel van de prijzen voor bijvoorbeeld papier en metaal lijkt zich daarmee definitief door te zetten. Daardoor kunnen wij lagere verwerkingskosten doorrekenen aan de gemeenten.

Balans en winst- en verliesrekening 2011

Ten opzichte van het voorgaande jaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan en zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd.

Balans per 31 december 2011

(in euro voor resultaatbestemming)

  31-12-2011 31-12-2010
Activa    
     
Vaste activa    
     
Materiële vaste activa    
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.807.610 -
Machines en installaties 1.493.190 913.968
Andere vaste bedrijfsmiddelen 927.254 1.062.844
  4.228.054 1.976.812
     
Financiële vaste activa    
Overige financiële vaste activa 118.092 263.944
     
Vlottende activa    
     
Vorderingen    
Handelsdebiteuren 181.111 308.762
Vorderingen op participanten 329.237 159.049
Belastingen en premies sociale verzekeringen 333.005 -
Overige vorderingen en overlopende activa 322.461 627.465
  1.165.814 1.095.276
     
Liquide middelen 695.243 3.092.273
     
  6.207.203 6.428.305

 

  31-12-2011 31-12-2010
Passiva    
     
Eigen vermogen    
Gestort en opgevraagd kapitaal  275.445  275.445
Algemene reserve  2.740.579  2.545.110
Onverdeelde winst  403.984  553.610
   3.420.008  3.374.165
     
Voorzieningen    
Overige voorzieningen  186.710  183.543
   186.710  183.543
     
Kortlopende schulden en overlopende passiva    
Handelscrediteuren  1.187.587  1.073.197
Schulden aan participanten  727.309  669.655
Belastingen en premies sociale verzekeringen   44.866   84.477
Overige schulden en overlopende passiva   640.723  1.043.268
   2.600.485  2.870.597
     
   6.207.203  6.428.305

 

Winst- en verliesrekening 2011

(in euro)

  2011 2010
     
     
     
Omzet gemeenten  11.445.248  11.424.852
Overige omzet  503.255  527.202
Netto-omzet  11.948.503  11.952.054
     
     
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten  6.835.319  6.828.203
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen      2.235.524      2.243.321
Afschrijvingen  554.406  566.613
Overige bedrijfskosten  1.969.259  1.801.944
Totaal bedrijfslasten  11.594.508  11.440.081
     
Bedrijfsresultaat  353.995  511.973
     
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  49.989  41.637
Rentelasten en soortgelijke kosten  -  -
Financiële baten en lasten  49.989  41.637
     
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening voor belastingen  403.984  553.610
     
Belastingen  -  -
     
Resultaat na belastingen 403.984 553.610

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon