Jaarverslag 2011

 
Print

> Corporate governance

Code geactualiseerd

De directie, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders hebben in 2005 een op Berkel Milieu NV toegesneden corporate governance code vastgesteld. De definitieve inbedding in procedures en reglementen heeft in 2008 plaatsgevonden. Jaarlijks bekijken we of de werkwijze conform de code is. In 2011 heeft een actualisatie van de code plaatsgevonden.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Berkel Milieu NV bestaat sinds 1 januari 2010 uit vijf onafhankelijke leden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de commissarissen. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De statuten van Berkel Milieu NV bepalen dat de Raad van Commissarissen toezicht houdt op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Berkel Milieu NV. De Raad van Commissarissen ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is. In het bijzonder ziet men toe op de ondernemingsstrategie en de daaraan verbonden risico’s en op de financiële verslaglegging. De Raad van Commissarissen kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 26 november 2009 de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vastgesteld:

In 2011 zijn vier vergaderingen gehouden die steeds in voltalligheid plaatsvonden.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Ava) komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De Algemene Vergadering stelt de begroting en de jaarrekening vast en verleent al dan niet decharge voor het daarop uitgeoefende toezicht. Men neemt besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen. In 2011 vergaderde de Ava op 26 mei en 8 december.

Risicobeheersing, interne controle en externe accountant

Zoals vastgelegd in het directiereglement is het bestuur verantwoordelijk voor de financiële vastlegging en de aanwezigheid en goede werking van een systeem van risicobeheersing en interne controle. Structurele risicomaatregelen zijn ingebouwd in de bedrijfsprocessen, waarbij onder meer aandacht is voor vergunningen, veilig werken, keuringen, wet- en regelgeving en arbeidsomstandigheden. Centralisering van de ICT leidt tot eenduidige aansturing en uniformiteit in het beheersen van de soft- en hardware.

Het beheren en beheersen van processen via de ISO 9001-structuur met behulp van interne audits, leidt tot verdere optimalisering. Daarnaast voeren externen jaarlijks een audit uit ten behoeve van de ISO-certificering en de jaarrekening. De interne beheersing van Berkel Milieu is gebaseerd op onze planning- en controlcyclus, waarin periodieke rapportage van zowel hoeveelheden als financiën is vastgelegd. De resultaten hiervan worden besproken in het managementteam, en daar waar noodzakelijk nemen zij actie.

Door middel van de flexibele schil kunnen schommelingen in het werkaanbod worden opgevangen. Seizoensinvloeden en pieken/dalen in werkaanbod kunnen hiermee worden afgevlakt. Goede scholingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en een adequaat integriteitsbeleid zorgen voor een goede arbeidsomgeving.

Openbare informatie

Het hebben van een profielschets en een rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen alsmede een reglement van de auditcommissie en remuneratiecommissie zal op de website van Berkel Milieu worden vermeld.
Profielschets, rooster van aftreden, reglement auditcommissie en remuneratiecommissie en klokkenluidersregeling worden op verzoek toegezonden.

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon