Jaarverslag 2011

 
Print

> Voorwoord (vervolg)

 

Ook hebben we gewerkt aan een verdere taakverbreding in het beheer van de openbare ruimte. Het succesvolle Afval2030-programma baart opzien, met als hoogtepunt het bezoek van staatssecretaris Joop Atsma. Een intensievere samenwerking met sociale partners in de regio heeft er verder toe geleid dat we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg konden helpen. We willen graag meedenken met onze klanten en blijven vooruitkijken op sociaal en milieugebied. Ook in 2012 willen we voor onze klantgemeenten een betrouwbare partner blijven.

Efficiënt en op maat

Overheden worden steeds meer gedwongen om te bezuinigen. Circulus en Berkel Milieu werken er daarom hard aan om de dienstverlening te optimaliseren en tegelijkertijd de kwaliteit verder te verbeteren. Daardoor is het ook dit jaar gelukt om de tarieven voor de gemeenten te verlagen. Daarnaast denken we waar mogelijk met onze klanten en aandeelhouders mee. We adviseren hen en bieden oplossingen op maat, zodat gemeenten hun ambities kunnen waarmaken.

Op weg naar een afvalvrije samenleving

Circulus en Berkel Milieu streven naar een afvalvrije samenleving: minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Sinds we in 2009 de publiekscampagne Afvalvrij hebben gestart, zijn die doelstellingen dieper verankerd in onze bedrijfsvoering en in de structuur van onze klantgemeenten. In 2011 hebben we stappen gezet om voor elke gemeente een programma op maat aan te bieden. We stemmen onze taken daarbij af op de mogelijkheden en uitgangspositie van de individuele gemeenten. En het werkt. Zo goed zelfs, dat staatssecretaris Joop Atsma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zich persoonlijk op de hoogte kwam stellen van onze resultaten. De hoeveelheid restafval daalde in de Circulus- en Berkel Milieu-gemeenten namelijk twee keer zo snel als het landelijk gemiddelde. 

Mensen op weg helpen

We vinden het belangrijk om bij te dragen aan de verbetering van de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken daarvoor intensief samen met onze sociale partners, waaronder Delta, Sallcon, Stilema, Felua en Cambio. Het afgelopen jaar hebben we bij Circulus en Berkel Milieu voor het eerst geïnventariseerd hoeveel mensen we via deze bedrijven aan het werk helpen; 128 fte, dat is meer dan de helft van ons eigen personeelsbestand. De samenwerking met Cambio is in 2011 verder geïntensiveerd en maakt nu structureel onderdeel uit van onze dienstverlening. Die integratie zal in 2012 voortgezet worden en tot een overname kunnen leiden. We ondersteunen gemeenten op deze manier niet alleen in hun sociale kerntaken. Het levert ook een integrale kostenbesparing op en komt bovendien de leefbaarheid ten goede. 

Integratie van taken

Onze werkzaamheden in de openbare ruimte lenen zich bij uitstek voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het beheer van die openbare ruimte wordt ook voor het bereiken van een afvalvrije samenleving steeds belangrijker. Door de verder terugtredende overheid wordt het noodzaak om burgers te activeren en te betrekken bij die doelstellingen. Dat werkt het beste door het afvalbeheer en de verschillende taken in de openbare ruimte meer als één pakket aan de inwoners van onze gemeenten aan te bieden. Gemeenten spelen daarop in door die lijnen ook in hun beleid en hun begroting samen te laten komen.  

Groei door samenwerking

Effectief ketenbeheer is niet mogelijk zonder samenwerking. Dit jaar heeft de eenheid van Circulus en Berkel Milieu verder vorm gekregen. Na de samenvoeging van het managementteam in 2008 en de personele unie van de Raad van Commissarissen in 2010, is er nu intern en extern een stabiel draagvlak om de samenwerking voort te zetten en stappen te zetten op weg naar een fusie. Het is dus niet voor niets dat dit duurzaamheidsverslag voor het eerst begint met een gezamenlijk voorwoord. De steeds nauwere banden tussen Circulus en Berkel Milieu bieden ook mogelijkheden voor groei. Steeds meer organisaties haken bij ons bedrijf aan. 

Kansen voor de toekomst

Juist in een onzekere tijd zijn we ambitieus. Wij willen betrouwbaar en voorspelbaar blijven, met solide financiën en een dienstverlening op hoog niveau. Circulus en Berkel Milieu werken toe naar een afvalvrije maatschappij, waarbinnen nabijscheiding een steeds grotere rol gaat spelen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. De grootste uitdaging waar we de komende jaren mee te maken krijgen zijn de versoberde overheidsuitgaven. Daarnaast is het voor ons belangrijk hoe de rol van sociale werkvoorzieningsschappen zal veranderen. Het is nog onzeker welke wissel de economische omstandigheden precies gaan trekken. Maar samen met de gemeenten zullen we tot de best mogelijke oplossingen komen. Wij zien groeiende kansen, en we werken er hard aan om die om te zetten in daden.

Henk Knip, directeur Circulus en Berkel Milieu


 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon