Jaarverslag 2011

 
Print

> Duurzame verslaglegging

Vanuit haar doelstelling van maatschappelijk verantwoord ondernemen is een heldere verslaglegging over de activiteiten en prestaties voor Circulus en Berkel Milieu een vanzelfsprekendheid. Sinds 2006 publiceren wij jaarlijks een rapportage van onze doelstellingen, activiteiten en resultaten over het afgelopen kalenderjaar. Hiermee willen we naast onze aandeelhoudende gemeenten, waaronder raadsleden en betrokken ambtenaren, ook onze relaties, burgers en overige belangstellenden informeren over onze visie en de wijze waarop wij die vormgeven en uitvoeren. Het jaarverslag over 2011 is de eerste die we als website publiceren. Daarmee is de informatie sneller inzichtelijk en ook voor iedereen toegankelijk. Bovendien dragen we hiermee ook bij aan het bewuster gebruik van grondstoffen.

GRI

Bij het opstellen van het verslag zijn de richtlijnen gevolgd van het Global Reporting Initiative (GRI), een erkende internationale standaard voor duurzaamheidverslaglegging. Er is voor gekozen het GRI-niveau C toe te passen, waarvan de elementen terug te vinden zijn in onderstaande GRI-tabel. Het jaarverslag behandelt de bedrijfsvoering van Circulus en Berkel Milieu over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. Ook wordt inzicht gegeven in onze visie op de toekomst en de plannen om die visie te realiseren. Vanwege de verregaande integratie van de activiteiten van beide bedrijven is gekozen voor de presentatie van de gegevens op één website.
 

Indicator Verslaggevingselementen volgens GRI
  Profiel
1.1 Verklaring over visie en strategie >>  >>
2.1 Naam van organisatie >>
2.2 Kernactiviteiten >>  >>
2.3 Operationele structuur  >>  >>
2.4 Locaties
2.6 Eigendomsstructuur  >>  >>
2.7 Afzetmarkten >>
2.8 Omvang van de organisatie >>   >>
2.9 Veranderingen in verslagjaar  >>
  Verslagparameters
3.1 - 3.6 Verslagparameters en reikwijdte (deze pagina)
3.12 GRI-tabel  (deze tabel)
  Bestuursstructuur en managementsystemen
4.1 - 4.3 Bestuursstructuur  >>  >>   >>  >>
4.4 Medezeggenschap  >>  >>
4.14 Stakeholders   >>  >>    >>
  Economische prestatie-indicatoren
EC1 Directe economische waarden  >>   >>
  Milieuprestatie-indicatoren
EN1-2 Ingezamelde en afgevoerde materialen >>   >>
EN3-8 Energie- en waterverbruik  >>   >>
EN16-18 Uitstoot van broeikasgassen  >>
EN22 Afval  >>
EN28 Naleving milieuwet- en regelgeving  >> 
  Sociale prestatie-indicatoren
LA1-2 Werkgelegenheid  >>    >>    >>
LA4 Arbeidsvoorwaarden >>    >>
LA7-8 Gezondheid en veiligheid  >>    >>
LA10 Opleiding  >>    >>

Verantwoording

Dit verslag is onder de verantwoordelijkheid van de directie opgesteld. Het is tot stand gekomen met medewerking van alle leden van het managementteam, aangevuld met enkele medewerkers die belast zijn met de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Het rapport behandelt alle relevante onderwerpen over 2011, die aan de hand van directieverslagen, afdelingsverslagen en persoonlijke gesprekken zijn geïnventariseerd en uitgewerkt.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon