Jaarverslag 2011

 
Print

> Beheer openbare ruimte

Strategische verkenning

Een schone leef- en woonomgeving staat bij Circulus en Berkel Milieu hoog op de agenda. In 2011 zijn we op zoek gegaan naar een aanpak die past bij onze Afval2030-strategie. Vanwege de mogelijke ontwikkeling van de Wet werken naar vermogen zijn er gesprekken met bestuurders gestart over de mogelijkheden: we willen actief met de gemeenten meedenken. Er is een taak voor onze bedrijven om de leemte te vullen die ontstaat door de terugtrekkende overheid – bezuinigingen – en een steeds veeleisender samenleving. Ook willen we inwoners meer laten participeren. We praten daarom liever niet meer over openbare ruimte, maar over gedeelde ruimte. Onze visie hierop moet zich in 2012 verder ontwikkelen.

Veeg- en reinigingstaken

Circulus en Berkel Milieu dragen bij aan een schone leefomgeving in onze klantgemeenten. Voor de veeg- en reinigingstaken worden waar mogelijk medewerkers van sociale werkvoorzieningsbedrijven en andere uitkeringsgerechtigden uit de gemeenten zelf ingezet. Zij werken samen met ons professionele reinigingsteam, dat de beschikking heeft over moderne machines en materieel. Op deze manier dragen we bij aan het sociaal-maatschappelijke beleid van gemeenten. In 2011 is aan deze activiteiten het reinigen van kolken in Apeldoorn toegevoegd. Dat is succesvol gebleken, want het is gelukt om het tegen een lagere prijs te doen dan was gebudgetteerd. Kolkenreiniging doet Circulus al langer in Deventer. Daarnaast vegen we in Apeldoorn, Deventer en Epe. In Apeldoorn en Deventer verzorgt Circulus ook de onkruidbestrijding.

Incidentele dienstverlening

Naast de afvalinzameling zijn er ook taken die niet regelmatig, maar incidenteel terugkomen. Onze bedrijven kunnen de gemeenten, indien nodig, snel helpen met het opruimen van illegale stort, assistentie bij calamiteiten en plaagdierbestrijding. Circulus verzorgt ook de gladheidsbestrijding in Apeldoorn en Deventer. 2011 kende een koude maar niet erg natte winter, waardoor er minder gestrooid hoefde te worden. In Deventer is een doelmatigheidsonderzoek geweest naar de winterdienst. Daaruit zijn enkele kleine verbeterpunten op logistiek gebied gekomen.

Overname reinigingsactiviteiten

Circulus en buurtbeheerbedrijf Cambio werken al vele jaren nauw samen. In 2011 is de samenwerking verder geïntensiveerd. Dit heeft ertoe geleid dat de reinigingsactiviteiten van Cambio per 1 januari 2012 worden ondergebracht in de dienstverleningsovereenkomst van Circulus met de gemeente Deventer.

Ondertekening van de overeenkomst, december 2011. 

Resultaatgericht werken

Circulus heeft in samenwerking met buurtbeheerbedrijf Cambio in verschillende wijken van Deventer de nieuwe reinigingsmethodiek ‘Resultaatgericht werken’ getest. De proef was succesvol: de straten zijn aanzienlijk schoner. De reinigingsmethodiek van Agentschap NL komt er in het kort op neer dat er geen zwerfafval wordt geruimd volgens een vaste planning. Alleen daar waar het vuil is, wordt schoongemaakt. Het uitgangspunt daarbij is het principe ‘machinaal waar het moet, handmatig waar het kan’. Daar waar machinale reiniging de beste keuze is, komt Circulus in actie. Medewerkers van Cambio verzorgen de handmatige reiniging. Beide bedrijven willen hun concept uitbreiden en bij andere gemeenten aanbieden.

Ondergrondse containers

De gemeenteraad van Deventer heeft in november 2009 bij het vaststellen van het Afvalplan 2009-2014 gekozen voor ondergrondse afvalcontainers. Het straatbeeld verbetert er aanzienlijk door. Bovengrondse containers, stadsemmers en afvalzakken zorgen nu vaak voor een rommelig en vervuild straatbeeld en trekken illegale storting en vandalisme aan. De gemeente heeft Circulus destijds opdracht gegeven ruim 180 containers te plaatsen.

In 2010 nam de gemeente Deventer de eerste nieuwe ondergrondse container voor restafval in gebruik. In 2011 is verder gegaan met het plaatsen van de ondergrondse containers. Het project heeft nog een kleine doorloop in 2012. 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon